MOBIDIAG OY on suomalais-ranskalainen uudenlaisten, innovatiivisten molekyylidiagnostiikkaratkaisujen kehittäjä ja kaupallistaja. Yhtiön avainkohdemarkkina on infektio- eli tartuntatautien diagnostiikka. Tuotteillaan yhtiö tehostaa terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta ja auttaa taistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbakteereja” vastaan.

 

ONGELMA

Lääketieteen ja biotieteiden alalla on jo pitkään tiedostettu yksi tämän hetken suurimmista ihmiskuntaa uhkaavista terveyshaitoista: Holtittomasta ja vääränlaisesta antibioottien käytöstä johtuen bakteerit voivat kehittyä ns. superbakteereiksi, jotka ovat vastustuskykyisiä lukuisille, pahimmillaan jopa kaikille käytettävissä oleville antibiooteille. Tämä johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa nykykeinot ja lääkkeet eivät pysty tarjoamaan hoitoa kaikille potilaille.

Taistelussa superbakteereja vastaan äärimmäisen tärkeää on estää vääränlaisen ja liiallisen antibioottihoidon käyttö. Tämä puolestaan vaatii sairaaloilta ja laboratorioilta tehokasta diagnostiikkaa, jotta potilaan taudin oikea aiheuttajabakteeri saadaan selville ja tarvittava antibioottihoito määriteltyä sen mukaan. Yhtälössä olennaiseen asemaan nousee diagnostiikan helppous, nopeus ja tarkkuus sekä myös superbakteerien ja niiden antibioottiresistenssiyden detektio.

Tartuntatautien diagnostiikassa on aiemmin käytetty pitkälti perinteisiä laboratoriomenetelmiä, jotka ovat hitaita, työläitä ja herkkiä virheille. Jotta tuloksilla olisi todellista vaikutusta potilaan primääriin hoitoon, tulokset täytyy saada nopeasti.

Tällaisia diagnostiikkamenetelmiä Mobidiag valmistaa markkinoille.

 

RATKAISU

Mobidiag tuo molekyylidiagnostiikan ratkaisut rutiinikäyttöön. Yhtiön päämääränä on tuoda molekyylidiagnostiikka markkinoille helppokäyttöisessä ja kohtuuhintaisessa muodossa.

Mobidiagin tuotevalikoima palvelee laajasti kaikkia laboratorioita pienimmistä yksiköistä suuriin keskuslaboratorioihin saakka. Tämä on yksi yhtiön kilpailuetu avainkilpailijoihin nähden. Tällä hetkellä Mobidiag tarjoaa markkinoiden kattavimman tuotevalikoiman ruuansulatuskanavan infektioiden molekyylidiagnostiikkaan. Näin se pystyy palvelemaan kokonaisvaltaisesti koko tätä merkittävää laboratoriotoiminnan aluetta, jolla diagnosoidaan lukuisia eri sairauksia.

Mobidiagin tuotteiden high multiplex – low cost of goods -yhdistelmä on äärimmäisen houkutteleva osaamisyhdistelmä myös diagnostiikka-alan suurille yhtiöille, jotka kasvattavat tuote- tarjontaansa usein yritysostoin. Yhdistelmä takaa Mobidiagille mahdollisuuden tuottaa laboratorioille sekä tarkkaa että nopeaa diagnostikkaa.

 

YHTIÖN RAHOITUS

Mobidiag-konserni on kerännyt historiansa aikana ulkoista rahoitusta jopa 75 M€. Jo pelkästään tämä kertoo Yhtiön tuotteiden uskottavuudesta ulkoisten rahoittajien ja alan tekijöiden silmissä.

Suurimmat rahoittajat:

Jean de Gunzburg 4,8 M€
Timo Syrjälä 4,6 M€
Tuomas Tenkanen (TJ) 2,7M€
Kansalaisrahoitus Oy:n yleisöannit 5,5 M€ + (4 M€)
Helsingin yliopistorahasto
EIB (Euroopan investointipankki) 11 M€ + (4 M€)
Finnvera 0,8 M€
Tekes 7 M€

 

TIIMI

Mobidiagin tiimi on yhtiön kokoon ja historiaan nähden hyvin poikkitieteellinen. Henkilöstössä yhdistyy korkean tason osaaminen mm. teknologian kehityksen, reagenssikehityksen, tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja laatuasioiden parista. Yhtiön Ranskan tiimi on olennainen osa kokonaisuutta ja täydentää Suomessa toimivan henkilöstön osaamista. Tiimit on luotu toimintojen ja osaamisen mukaan, jolloin kaikissa toiminnoissa toimii jäseniä sekä Ranskassa että Suomessa yhdistäen poikkitieteellistä osaamista. Sijoitusmuistiossa tarkemmat tiedot Mobidiagin johdosta ja hallituksesta.

 

NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS

Ulkopuolisten tahojen Mobidiagista tekemät selvitykset tukevat yhtiön omaa arviota sen vahvasta markkinapotentiaalista. Euroopan investointipankki, EIB, päätyi rahoittamaan Mobidiag Oy:n liiketoimintaa 15 miljoonalla eurolla. Samoin Arthur D. Little (ADL) -konsulttiyhtiön tekemän markkina-analyysin mukaan Mobidiagin tuoterepertuaari on juuri sitä, mitä markkinoilla nyt tarvitaan ja alan trendit tukevat yhtiön kasvua ja nimenomaista tuoteportfoliota.

Vuoden 2017 aikana Yhtiö on saanut molemmat laitealustat, Amplidiag Easy ja Novodiag, valmiiksi ja markkinoille. Yhtiö on nyt vahvasti siirtymässä tuotekehitysvaiheesta kaupalliseen vaiheeseen ja kasvuvaiheeseen. Kasvu tulee edellyttämään investointeja tuotantokapasiteettiin, uusien testien markkinoille tuomiseen ja niiden validointiin, sekä investointeja niin myynnissä kuin markkinoinnissa. Yhtiö rakentaa globaalia kasvustrategiaa yhdessä kansainvälisen konsulttitalon kanssa. Kasvu tulee edellyttämään merkittäviä lisäinvestointeja ja/tai vahvojen partnerisopimusten tekemistä USA:n ja Kiinan markkinoille. Liikevoiton odotetaan olevan positiivinen ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Yleisöannilla kerättävä rahoitus on osa Yhtiön kokonaisrahoitus- ja kasvusuunnitelmaa. Yhtiön vuoden 2018 arvioidut kulut ovat n. 18 M€. Suurimmat kuluerät ovat:

  • suuremman, n. 1 miljoonan kasetin vuosikapasiteetin tuotantolinjaston valmistaminen (4,3 M€)
  • myynti ja markkinointi (4,0 M€)
  • tuotekehitys, jossa pääpaino uusien testien kehityksen loppunsaattamisessa ja niiden ulkoisessa validaatiossa (8 M€)

Kasvun rahoittamiseksi yhtiö selvittää yhtenä mahdollisena vaihtoehtona listautumista pörssiin, mikä toteutettaisiin todennäköisesti muualla kuin Suomessa. Riippumatta valittavasta strategiasta on tärkeää, että yhtiö saa kassansa vahvaksi.

Yhtiöllä on kasvustrategia, johon onnistuessaan liittyy osakkeenomistajille exit-mahdollisuus. Luottamuksellinen suunnitelma on tarvittaessa saatavissa Springvest Oy:ltä. Tiedon luovuttaminen edellyttää erillisen salassapitosopimuksen allekirjoittamista.

 

EXIT-SKENAARIOT

Bioteknologian alalle erittäin tyypillistä on, että suurimmat toimijat (noin 10-20 isoa, julkista yhtiötä) rakentavat organisaationsa lähtökohtaisesti myynnin, markkinoinnin ja tuotannon tarpeisiin. Tuotekehitystyö ei kuulu ydintoimintoihin, vaan suurimmat yhtiöt ostavat itselleen parhaaksi katsomansa osaamisen yrityskaupoin. Tämä on (kustannus)tehokas tapa kehittää tuoteportfoliota, sillä yritysostoilla tapahtuva laajentaminen ei aiheuta tuloslaskelmaan tutkimus- ja kehitystoiminnan kaltaisia pitkäjänteisiä kuluja.

Mahdollisia EXIT-skenaarioita Mobidiagille ovat yhtiön näkemyksen mukaan:

– IPO (listautuminen), todennäköisesti Suomen ulkopuoliselle markkinalle.

– Yhtiön myynti diagnostiikka-alan suurelle toimijalle (esim. Thermo Fisher Scientific)

– Yhtiön myynti lääkealan suurelle toimijalle (esim. Roche)

– Yhtiön myynti suurelle monialayhtiölle, joka operoi myös diagnostiikan alueella (esim. Danaher)

 

VERROKKIEN VALUAATIOITA EXITEISSÄ

Pienten ja keskisuurten molekyylidiagnostiikayritysten valuaatiot nojaavat vahvasti sekä kehitettyihin teknologioihin että tulevaisuuden odotuksiin markkinoiden ja myynnin kehittymisestä. Kaikki toimivaa teknologiaa tarjoavat pienyhtiöt ostetaan lähes poikkeuksetta, ja ostohinta perustuu teknologian mahdollisuuksiin, eikä niinkään ostettavan yrityksen liikevaihtoon.

 

Esimerkkejä yrityskaupoista alalta:

2009 Becton Dickinson osti HandyLab yhtiön (tuotteet vasta menossa markkinoille) kauppahinta n. 275 M$.
(https://www.genomeweb.com/dxpgx/bd-completes-275m-acquisition-handylab#.WtxVvNNuYWo)

2014 Roche Group osti Iquum yhtiön (liikevaihto n.10 M$) kauppahinta n. 475 M$.(https://www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2014-04-07.htm)

2018 Qiagen N.V osti Stat DX yhtiön (ei liikevaihtoa) kauppahinta n. 147 M$-191 M$. (https://www.nasdaq.com/article/qiagen-to-acquire-statdx–quick-facts-20180131-01413)

 

Esimerkkilistautumisia alalta:

2015 Belgialainen Biocartis Belgian Euronext- pörssiin, listautumisella yhtiö keräsi 115 M€ rahoituksen ja päätyen noin 465 M€ markkina-arvoon. (liikevaihto n. 8,5 M€). Biocartiksen markkina-arvo 12.4.2018 oli 645 M€. (https://www.bloomberg.com/quote/BCART:BB)

2015 Saksalainen Curetis listautui Euronext -pörssissä Amsterdamissa ja Brysselissä, listautumisella yhtiö keräsi 44,3 M€ rahoituksen ja päätyen noin 157 M€ markkina-arvoon. (liikevaihto n. 1 M€). Curetiksen markkina-arvo 22.4.2018 oli 97 M€. (https://www.bloomberg.com/quote/CURE:NA)

 

OSAKEANTI (18.4. – 22.5.2018)

– Yleisöllä on mahdollisuus merkitä suoraan yhtiön uusia osakkeita 2€/kpl hintaan.
– Osakesarja on T-sarjan äänivallaton osake.
– Osakeannin enimmäismäärä on 4.000.000 €.
– Tarjottava omistusosuus on n. 5,8 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta yleisöannin ja sen rinnalla toteutettavan VVK-annin jälkeen olettaen, että yleisöanti ja VVK-anti merkitään kokonaisuudessaan.

– Yhtiön valuaatio ennen antia on 64.328.094 € ja täysimääräisenä toteutuessaan 68.328.094 €. Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.

 

RISKIT(huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.