Tervehdys lukijoille ja kiitos tähän astisista keskusteluista. Alla tiivistetty esitys erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa olevasta Finbiosoft Oy:stä, yhtiöstä joka tuntuisi olevan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mitä mieltä olette?

 

FINBIOSOFT OY

Finbiosoft Oy on vuonna 2011 Espoossa perustettu innovatiivinen terveydenhuollon kliiniseen diagnostiikkaan erikoistunut ohjelmistoyritys. Yhtiö on lanseerannut vuonna 2015 markkinoiden ensimmäisen pilvipalvelupohjaisen (SaaS) Validation ManagerTM -ohjelmiston, jolla diagnostiikkatestejä valmistavat yritykset sekä niitä käyttävät laboratoriot voivat läpiviedä viranomaisten vaatimat suorituskyvyn osoittamistutkimukset eli ns. validaatiot helposti ja tehokkaasti, ilman kankeita ja sekavia Excel-viritelmiä. Palvelu on saanut ylistävää palautetta alan suurimmilta yhtiöiltä ja näin johtanut Validation Managerin kysynnän nopeaan lisääntymiseen.

 

VALIDOINTI JA SEN NYKYONGELMAT

Diagnostiikkatestien validointi tarkoittaa prosessia, jossa markkinoille tuotavan diagnostiikkamenetelmän suorituskyky osoitetaan käyttötarkoitukseensa viranomaismääräysten mukaisesti ennen myyntiluvan saamista (diagnostiikkayritys) tai ennen kliinistä käyttöönottoa (laboratorio).

Diagnostiikkatestien kehittäminen, myyntiluvan saaminen ja lopulta käyttöönottaminen kliinisissä laboratorioissa on monivaiheinen, hidas ja kallis kokonaisuus. Markkinoilla ei ole aikaisemmin ollut tarjolla riittävän joustavaa, monipuolista ja asiakkaita tyydyttävää ratkaisua, jonka vuoksi alan standardi on edelleen Excel. Validointia siis toteutetaan edelleen pääosin manuaalisesti yhtiöiden ja labrojen omilla Excel-viritelmillä, joka jo itsessään sitoo huomattavasti henkilöresursseja.

Vuonna 2017 voimaan tullut euroopanlaajuinen uusi diagnostiikkalainsäädäntö vaikeuttaa tilannetta entisestään, sillä se vaatii kaikkia diagnostiikkavalmistajia rekisteröimään uudelleen kaikki jo markkinoilla olevat diagnostiikkatestinsä viiden vuoden sisällä. Tästä on asiantuntijoiden mukaan arvioitu syntyvän jopa 5 miljardin euron kustannukset. Laki tuo varmasti osalle alan yhtiöistä merkittäviä haasteita ja taas Finbiosoftin palvelulle lisää kysyntää.

 

RATKAISU

Validation ManagerTM -ohjelmiston ratkaisulla voidaan todistetusti saavuttaa jopa 95 %:n aikasäästö nykyisiin käytössä oleviin menetelmiin verrattuna ja samalla tuoda merkittävää laadullista parannusta nykyisiin prosesseihin.

Se on markkinoiden ainoa ratkaisu, joka keskittää kaiken validaatiotiedon, mukaan lukien laitteistolta kerättävän raakadatan, yhteen paikkaan, tarjoaa täydellisen jäljitettävyyden, integroituu saumattomasti vaadittuihin laboratorio-analysaattoreihin ja poistaa kokonaan tarpeen exceleiden, statistiikka-ohjelmistojen ja muiden epäformaalien dokumenttien käyttämiseen validaatiodatan ja prosessin hallinnassa.

Validation Manager auttaa diagnostiikkatestejä valmistavia yrityksiä pääsemään markkinoille nopeammin ja laboratorioita saamaan parhaat menetelmät käyttöönsä viiveettä. Tämä tuo valtavan taloudellisen ja operatiivisen hyödyn testejä kehittävillä yhtiöille sekä niitä käyttäville laboratorioille.

 

FINBIOSOFTIN NYKYTILANNE

Finbiosoft Oy on nopean kasvun vaiheessa. Vuoden 2017 liikevaihto nousi 330 % edellisvuodesta. Liikevaihto tilikaudella 2017 oli n. 453 000 €.

Validation Manager -palvelu on vuoden 2017 aikana saavuttanut Suomessa hallitsevan markkina-aseman ja sen asiakkaisiin Suomessa kuuluvat useat merkittävimmistä sairaanhoitopiireille laboratoriopalveluja tarjoavista toimijoista (kuten HUSLAB, Nordlab, Tykslab, Satadiag), yksityisiä laboratorioita (kuten Yhtyneet Medix Laboratoriot) ja diagnostiikkayhtiöitä (kuten Mobidiag, Medix Biochemica).

Viime vuonna yhtiö onnistui murtautumaan Euroopan merkittävimmälle markkinalle Saksaan. Yhtiö solmi asiakkuuden Saksan yhden suurimmista laboratorioketjuista, Limbach Groupiin kuuluvan, MVZ Dr. Stein + Kollegen laboratorion kanssa. Referenssiasiakkuuden ansiosta Finbiosoft on onnistunut etenemään lupaavasti myös mm. Euroopan johtavan laboratorioketjun, Synlabin kanssa. Synlab Group on koko Euroopan johtava laboratoriopalveluntarjoaja.

Vuoden 2017 aikana Finbiosoft on solminut merkittävän strategisen yhteistyösopimuksen yhden suurimman diagnostiikkayrityksen, Biomérieuxin kanssa. Biomérieuxin markkina-arvo on kirjoitushetkellä n. 8,8 mrd €.

 

MARKKINOINTI JA SKAALAUTUVUUS

Asiakashankintaan Finbiosoft tarvitsee koko ajan vähemmän ja vähemmän omia resurssejaan, koska alan piireissä sana kiirii nopeasti. Tiiviiden asiakassuhteiden lisäksi Finbiosoft onkin sitouttanut useimmat referenssiasiakkaansa myös pitkäjänteiseen markkinointiyhteistyöhön. Esimerkkinä markkinointiyhteistyöstä yhtiö on päässyt aktiiviseen neuvotteluyhteyteen lähes kaikkien Limbach-ryhmän muiden laboratorioiden kanssa (n. 30 itsenäistä laboratoriota).

Markkinassa Validation Manager -ohjelmisto on tällä hetkellä ylivertainen ja lähes ilman kilpailua. Ohjelmisto on erittäin skaalautuva, asiakas saa ohjelmiston käyttöön hetkessä. Skaalautuvuuden maksimoimiseksi ohjelmistoon ei tehdä asiakaskohtaisia kustomointeja, vaan jos muutoksia tehdään, tulevat uudet toiminnot yleisellä tasolla ja siten kaikkien käyttäjien saataville samanaikaisesti. Henkilöresursseja vaaditaan ohjelmiston käyttöönottokoulutuksiin, konsultointeihin sekä asiakastukeen. Erityisesti muun kuin englannin- tai suomenkielisen palvelun tarjoaminen tulee vaatimaan rekrytointeja.

 

EXIT-SKENAARIOT

Finbiosoftilla on merkittävä exit-potentiaali diagnostiikkamarkkinassa, jossa suuret yhtiöt parantavat kilpailukykyään jatkuvasti yritysostoin. Validation Manager -palvelu tarjoaa houkuttelevan kilpailuedun esimerkiksi suurille diagnostiikkayhtiöille ja laboratorioketjuille. Yhtiön suunnitelmana on kasvattaa liiketoimintaa ja yhtiön markkina-arvoa ennen yrityskauppaa tai listautumista laajentumalla suurille kansainvälisille markkinoille, joissa kysyntä on valmiina. Yhtiön tavoitteena on listautua tai myydä yritys 3-5 vuoden aikajänteellä.

 

OSAKEANTI

Yleisöllä on mahdollisuus merkitä suoraan yhtiön uusia osakkeita 1,2 €/kpl hintaan. Osakeannin enimmäismäärä on 3.000.000 €.
Tarjottava omistusosuus n. 29,1 %.
Yhtiön arvostus ennen antia 7.306.800 € ja täysimääräisenä toteutuessaan 10.360.800 €.

Rahoituskierros koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä. Rahat käytetään Finbiosoftin kansainvälistymiseen. Yhtiö tulee kasvattamaan merkittävästi myyntiverkostoaan ja markkinointitoimenpiteitään, ja se tarvitsee lisää henkilöstöä erityisesti liiketoiminnan kehityksen, suoramyynnin ja asiakastuen tehtäviin. Yhtiön tulee laajentaa myynti- ja tukiorganisaatio uusille Euroopan päämarkkinoille, jotta myyntistrategian mukaiset jakelukanavat saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.