(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

CONVION OY

Convion Oy:n liiketoiminta perustuu kiinteäoksidipolttokennoteknologiaan. Polttokennot ovat sähkökemiallisia laitteita, joihin syötetään reaktioaineita laitteen ulkopuolelta ja näin voidaan tuottaa sähköä pitkäaikaisesti.

Yhtiön historia ulottuu vuoteen 2002, jolloin Wärtsilässä aloitettiin SOFC-teknologian T&K-toiminta. Vuonna 2013 Wärtsilän SOFC-toiminnot, siihen liittyvä IPR ja osa henkilöstöstä siirrettiin Convion Oy:lle. SOFC-teknologiassa polttokennoja käytetään sähkön ja lämmöntuotantoon, polttoaineena voidaan käyttää maakaasua ja biokaasua. Tänä päivänä yhtiö on yksi maailman johtavista SOFC-teknologiaan perustuvien tuotteiden toimittajista ja omaa merkittävän patenttisalkun (35 patenttiperhettä, 150 patenttia) sekä pitkän kokemuksen alalla.

Convion kehittää ja kaupallistaa energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä tuotteita hajautetun sähkön ja lämmöntuotannon sovelluksiin. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä sähköntuotantoratkaisuja, jotka parantavat huomattavasti energian toimitusvarmuutta ja primäärienergian käytön tehokkuutta. Tuotteen loppukäyttökohteet ovat kaupallisia, teollisia, kunnallisia tai institutionaalisia kiinteistöjä, laitoksia tai alueita, joissa paikallisella sähkön ja lämmön tuotannolla voidaan saavuttaa etuja perinteiseen energiaratkaisuun nähden.

Kokoluokassaan tuote omaa noin kaksinkertaisen sähköntuotannon hyötysuhteen verrattuna kilpailevaan mikroturbiiniin. Tuotteet perustuvat kiinteäoksidipolttokennoteknologiaan, joka omaa energian tuottamiseen erinomaisen hyötysuhteen, on joustava käytettävän polttoaineen suhteen ja massatuotannossa kustannustehokas.

Pääomasijoitteisena kasvuyrityksenä Convion hakee yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa, joille yhtiön tuotteet ja teknologia tarjoavat nopean kanavan kasvaville polttokennomarkkinoille.

 

NOPEASTI KASVAVA MARKKINA

Meneillään oleva energiamarkkinan murros kasvattaa hajautetun ja uusiutuvan energiatuotannon osuutta kokonaismarkkinasta. Globaalien kasvihuonepäästöjen ja paikallisten saasteiden haitat tukevat energiatehokkaiden ja päästöttömien tuotantomuotojen kasvua. Perinteinen uusiutuva tuotanto, kuten aurinko- ja tuulivoima, aiheuttaa energiantuotannossa ongelmia tuotannon suuren vaihtelun vuoksi.

Globaali polttokennomarkkina oli vuonna 2017 n. 650 MW. Historiallinen markkinakehitys on seurannut vuodesta 2011 aurinkoenergiamarkkinan kehitystä 15 vuoden aikaerolla. Sähkön tuotantoon tarkoitettujen polttokennojen markkinan ennustetaan kasvavan vuosittain 31,4 %.

Polttokennotuotteilla ennustetaankin olevan keskeinen rooli tulevaisuuden energian tuotannossa tarjoten ympäristöystävällisen vaihtoehdon hajautettuun energian tuotantoon.

Kasvava kysyntä ja ympäristöpoliittinen tahtotila puhtaalle energiantuotannolle tukee polttokennojen markkinakehitystä. Convionin käyttämä polttokennoteknologia vastaa hyvin muuttuvan markkinan tarpeisiin.

 

OMISTUSRAKENNE

– 68,44 % VNT Management Power Fund III Ky
(VNT Management Oy on yksi ensimmäisistä pääomasijoitusyhtiöistä Euroopassa, joka on keskittynyt sijoittamaan uusiutuvaan energiaan, hajautettuun voimantuotantoon, energian säästöön ja puhtaisiin teknologioihin. Yhtiö hallinnoin kolmea rahastoa (Power Fund I, Power Fund II ja Power Fund III), jotka ovat kooltaan yhteensä 157 miljoonaa euroa.Yhtiö on aktiivinen erityisesti Pohjoismaisissa ja saksankielisissä maissa.)
– 11,42 % Wärtsilä Finland Oy
– 5,81 % TJ Erkko Fontell
– 14,33 % Muut 9 osakkeenomistajaa

(Yhtiön suurin osakkeenomistaja Power Fund III Ky on sitoutunut merkitsemään vähintään 500.000 ja enintään 1.000.000 antiosaketta tässä osakeannissa)

 

TIIMI

Convionin henkilöstö koostuu pitkän työkokemuksen ja korkean koulutustason omaavista insinööreistä, jotka ovat vahvasti sitoutuneita kaupallistamaan Convionin tuotteet kansainvälisille markkinoille. Kuusi Yhtiön palveluksessa nykyisin olevista kahdeksasta henkilöstä ovat Convionin perustajia ja kaikki henkilöt ovat Convionin omistajia. Convionin avainhenkilöt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä 5–10 vuotta ja omaavat laaja-alaisen osaamispohjan kukin omilla vastuualueillaan. Tiimin ainutlaatuinen osaaminen perustuu pitkään, vuonna 2002 Wärtsilässä aloitettuun kehitystyöhön, henkilöstön ainutlaatuiseen osaamiseen ja innovatiivisuuteen. Sijoitusmuistiossa on tarkempaa tietoa yhtiön avainhenkilöistä.

 

NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS

Vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa yhtiö siirtyi tuotteiden kaupallistamiseen ja vuosi 2018 alkoikin positiivisesti ensimmäisillä tilauksilla tammikuussa. Merkittävin tilaus on LEMENE-projektin tuotetoimitus, jonka kustannuksia osatuloutetaan vuoden 2018 liikevaihdoksi. Keväällä käynnistyi myös Comsos-projekti, josta Convion saa ennakkomaksua noin 877.000 euroa. Yhtiö on mukana kolmessa EU-tukea saavassa hankkeessa.

Convionin kohdemarkkina on Aasiassa, etenkin Kiina, Japani, Korea sekä h2Epower-yhteistyön tukemana Intia. Yhtiö katsoo, että etenkin Aasiassa paikallinen kumppani ja valmistus ovat välttämättömiä, jotta ko. markkinalla voidaan kannattavasti kasvaa.

Vuonna 2021-2022 kassavirran ennustetaan kääntyvän positiiviseksi ja tuotantomäärän olevan n. 100 tuotetta vuodessa. Nykyisen toimittajaverkoston kanssa on tehty alustavat suunnitelmat 200 tuotteen valmistamiseksi Suomessa. Mikäli kysyntä kasvaa ensisijaisesti Aasiassa ja asiakkuudet tukevat tuotteiden paikallista valmistamista, on todennäköistä, että valmistusta tapahtuu myös Aasiassa joko lisenssillä tai yhteisomisteisen(JV) valmistajan toimesta.

 

LIIKETOIMINNAN HAASTEET

Energiantuotantoliiketoiminta on perinteistä ja varsin hidasliikkeistä toimintaa ja teknologisesti tuotannolle on aina olemassa jokin vaihtoehto. Jos uusi teknologia ei ole välttämätöntä, se ei helposti saa sijaa skaalautua niin suureksi, että se alkaisi olla suurten toimijoiden näkökulmasta tarpeeksi houkuttelevaa. Vähäinen tietoisuus teknologian eduista, korkea kustannustaso ja merkittävien referenssien puute hidastavat investointipäätösten tekoa. Pienelle varhaisen kasvun yritykselle hitaus aiheuttaa haasteita, koska projektien myyntiin tarvittava aika on pitkä.

 

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiö pitää teknologia-exitiä selvästi todennäköisimpänä exit-muotona n. 2 – 5 vuoden kuluessa. Exit-tilanteessa Convion tarjoaa ostajalle mahdollisuuden penetroitua polttokennomarkkinoille ostamalla osaava tiimi, toimivaksi todennettu teknologia ja siihen liittyvä vahva patenttisalkku. Convion arvioi, että ostaja säästää näin 5-10 vuotta aikaa ja kymmeniä miljoonia rahaa verrattuna tilanteeseen, jossa tuotekehitys aloitettaisiin itsenäisesti.

 

OSAKEANTI (29.5. – 30.6.2018)

– Yleisöllä on mahdollisuus merkitä yhtiön uusia äänivaltaisia A-sarjan osakkeita, joilla on etuoikeus Yhtiön varojenjakoon yhtiöjärjestyksen 3 pykälän mukaan.
– Osakeannin enimmäismäärä on 4.000.000 €.

– Antiosakkeet vastaavat n. 26,8 prosenttia yhtiön koko osakekannasta osakeannin jälkeen olettaen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

– Yhtiön valuaatio ennen osakeantia 10.918.200 €.

– Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.

Osakeannista tuleva rahoitus käytetään tarvittavien asiakasreferenssien toteuttamiseksi, henkilöstöresurssien kasvattamiseksi sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomiseksi. Oman pääoman määrä kasvatetaan tasolle, joka mahdollistaa pitkäaikaisten EIB-lainojen hakemisen.

 

RISKIT(huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä