(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

 

Tervehdys blogin lukijoille! Kesälomien jälkeen ensimmäinen kirjoitus käsittelee maanantaina 6.8. alkanutta mielenkiintoista Bioretec Oy:n osakeantia.  


BIORETEC OY

Bioretec on tamperelainen vuonna 1998 perustettu biotekniikan kasvuyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja kaupallistaa biohajoavia ortopedisiä implantteja. Yhtiö fokusoi toimintaa erityisesti lapsille suunnattuihin tuotteisiin, koska lapsipotilailla on erittäin tärkeää varmistaa kasvavien luiden ja kudosten luonnollinen toiminta. Lapsipotilaan hoidon kannalta paras vaihtoehto on käyttää luonnollisesti biohajoavia luu- ja pehmytkudosimplantteja.

Bioretecin tuotteet korvaavat perinteiset metalli-implantit ja näin tuovat merkittäviä etuja sekä potilaalle että terveydenhuoltojärjestelmälle, koska biohajovia implantteja ei tarvitse poistaa ihmisen kudoksista, kun ne ovat hoitaneet oman tehtävänsä. Tuotteilla on maailmanlaajuisesti tehty jo lähes 150.000 onnistunutta kirurgista operaatiota.

 

ALAN NYKYISET RATKAISUT JA BIORETECIN RATKAISU

Metalliset implantit:
Luu- ja pehmytkudosvammojen hoidossa on perinteisesti jo 1900-luvun alkupuolelta asti käytetty pääasiassa metallisia implantteja. Metalliset implantit poistetaan pääasiassa toisella leikkausoperaatiolla. Tästä aiheutuu potilaalle uusia riskitekijöitä sisältävä hoitotilanne, joita ovat mm. tulehdusriski ja nukutukseen liittyvät terveydelliset riskit. Lisäksi implantin poisto-operaatioon liittyy merkittäviä kustannuksia terveydenhuollolle.

Joissain tapauksissa metalli-implantit jätetään ihmiskudoksiin, mistä aiheutuu monia haittoja. Magneettikuvaus kudosalueella ei ole jatkossa mahdollista, koska metalli-implantti saattaisi magneetin voimasta pyrkiä ulos kudoksista. Mikäli luukudos on esimerkiksi korjattu metallilevyllä ja luualueelle kohdistuu uusi vamma, saattaa luukudoksessa oleva metalli-implantti aiheuttaa luukudokselle vakavampia vaurioita. Erityisesti pitkien luiden osalta esiintyy ongelmia luun laadun kehittymisessä, mikäli metallilevy kantaa luun puolesta kuormaa, luu ei vahvistu normaaliin vahvuuteensa.

Bioretecin biohajoavista implanteista hyödyt tiivistettynä:
– Ei tarvetta poistoleikkaukselle
– Turvallista käyttää
– Nopeampi toipuminen
– Taloudelliset hyödyt yhteiskunnalle
– Fyysiset hyödyt potilaalle
– Psykologiset hyödyt potilaalle

 

MARKKINAN KOKO JA KASVU

Ortopedisten implanttien kokonaismarkkinoiden arvo oli vuonna 2017 31 miljardia €, josta Yhtiön valitsemien indikaatioalueiden yhteenlaskettu markkinaosuus on 10 miljardia €.

Ortopedisten implanttien maailmanmarkkinoiden ennustetaan kasvavan vuosittain 3,5 %, mutta biohajoavien ortopedisten implanttien kasvun ennustetaan olevan nopeampaa, noin 8,4 %.

 

YHTIÖN TIIMI JA HALLITUS

Bioretec Oy:n tiimiä on vahvistettu viimeisen vuoden aikana merkittävästi osana yhtiön uutta strategiaa. Johtoryhmä yhdessä hallituksen kanssa muodostaa alalle poikkeuksellisen vahvan ja kansainvälisen kokonaisuuden. Tiimissä on erittäin paljon pitkäaikaista kokemusta ortopedisten implanttien alalta ja erityisesti eri osa-alueiden erityisosaamiset täydentävät toisiaan.

Hallitus koostuu henkilöistä, joilla kaikilla on vahva osaaminen ja pitkä kokemus life science -alan yhtiöiden kehittämisestä kansainvälisessä ympäristössä. Yhtiön johtoryhmässä toimitusjohtaja Tomi Nummisen vahva osaaminen aikaisen- ja kasvuvaiheen yhtiöiden kansainvälisen liiketoiminnan luomisesta ja kehittämisestä sekä lisäksi historiassa todistettu kyky saavuttaa yhdessä tiimiensä kanssa yhtiöille asetettuja strategisia tavoitteita aina Exit:iin asti luo perustan johtoryhmän operatiiviselle ja strategiselle toiminnalle.

(tiimin ja hallituksen henkilöistä ja taustoista tarkemmin antimateriaaleissa)

 

YHTIÖN HISTORIA, NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN ENNUSTEET

Bioretec aloitti varsinaisen operatiivisen toiminnan vuonna 2003. Vuosien 2003- 2007 välillä yhtiö keskittyi tuotekehitykseen ja valmistusprosessien luomiseen. Ensimmäinen tuote lanseerattiin markkinoille vuonna 2007. Vuosien 2007 ja 2016 välillä yhtiö ja sen rahoitusmahdollisuudet ajautuivat haasteelliseen tilanteeseen rahoitusmarkkinoiden kriisin seurauksena. Bioretecin liikevaihdon kasvu on kuitenkin vuodesta 2007 alkaen ollut keskiarvoltaan noin 17 % (CAGR), mikä kuvaa tuotteiden laatua ja käyttäjien arvostusta tuotteita kohtaan.

Vuoden 2016 aikana pääosakkeenomistajat tekivät päätöksen vaihtaa suurimman osan yhtiön hallituksesta ja uusi hallitus aloitti strategisen uudelleenarvioinnin yhtiössä. Yhtiöön luotiin uusi strategia, jonka keskiössä ovat erityisesti kaupalliseen menestymiseen tähtäävät toimenpiteet. Yhtiön johdossa tehtiin myös laajoja muutoksia ja osaamispohjaa ryhdyttiin uudelleen vahvistamaan. Vuoden 2017 aikana yhtiö on uudelleenfokusoinut toimintaansa. Yhtiö on merkittävästi vahvistanut osaamistaan ja keskittynyt uusien ainutlaatuisten tuotteiden tuomiseen markkinoille. Yhtiö keskittyy jatkossa vahvistamaan entisestään myyntiään ja markkinointiaan erityisesti lastenkirurgiassa käytettävissä tuotteissa.

Yhtiö julkaisi vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä solmineensa merkittävän jakelusopimuksen Orthopediatrics Inc:n kanssa tuotteiden jakelusta ja kaupallistamisesta USA:ssa. Orthopediatrics on alallaan ainutlaatuinen yhtiö, joka keskittyy ainoastaan lapsikirurgiassa käytettyjen tuotteiden kaupallistamiseen. Tähän mennessä Bioretec on solminut tuotteidensa myyntiä koskevia jakelusopimuksia yli 40 maassa ja uusista jakelusopimuksista neuvotellaan jatkuvasti.

Bioretec on aloittamassa merkittävän vaiheen kasvussa. Yhtiö on saanut päätökseen tuotekehitysprojektin ja kliiniset kokeet maailman ensimmäiseen biohajoavaan luuydinnaulaan liittyen, mikä pienentää merkittävästi tähän ainutlaatuiseen tuotteeseen liittyvää tuotekehitysriskiä ja kasvattaa siten yhtiön arvoa. Tuotteeseen liittyvä myyntilupa-aineisto on lähetetty viranomaisille kesäkuussa 2018 ja yhtiö pyrkii lanseeraamaan tuotteen markkinoille vuoden 2018 aikana, mikäli myyntilupaprosessi etenee normaalisti.

Yhtiön liikevaihto laski tilikaudella 2017 verrattuna tilikauteen 2016. Liikevaihdon lasku johtui Venäjän (valtionrahoitus pieneni merkittävästi terveydenhuoltoon) ja Turkin (valuuttakurssimuutos) muuttuneista myynnin olosuhteista. Vuoden 2018 yhtiön liikevaihtoennuste on n. 2,1 M€. Bioretec tavoittelee saavuttavansa kuukausitasolla kassavirtapositiivisen vaiheen vuoden 2019 aikana ja positiivisen operatiivisen nettotuloksen vuonna 2020. Liikevaihtotavoite vuodelle 2022 on 10,2 miljoonaa euroa.

 

KILPAILU JA YHTIÖN KILPAILUEDUT

Biohajoavia implantteja valmistavat maailmassa tällä hetkellä jo useat yhtiöt. Vajaan kolmen vuosikymmenen aikana, jolloin biohajoavat implantit ovat olleet markkinoilla, niiden valmistajien määrä on vähitellen kasvanut. Valmistajia löytyy Euroopasta, USA:sta ja jopa Aasiasta.

Bioretec on maailmassa ainoa yhtiö, joka valmistaa tuotteensa itse kehittämällään prosessilla. Prosessin ja raaka-ainevalinnan ainutlaatuisella yhdistelmällä yhtiö on onnistunut kehittämään tuotteet, joiden ominaisuudet luovat uniikkeja ominaisuuksia tuotteille ja siten merkittävän kilpailuedun verrattuna kaikkiin markkinoilla toimiviin kilpailijoihin.

 

YHTIÖN SUURIMMAT RAHOITTAJAT JA OMISTAJAT

Vuoden 2017 loppuun mennessä Bioretec Oy on saanut yhteensä rahoitusta 23,3 miljoonaa euroa, joka koostuu pääasiassa suorista oman pääoman ehtoisista sijoituksista kokonaissummaltaan 18,4 miljoonaa euroa, Tekesin (nykyinen Business Finland) ja Finnveran myöntämistä lainainstrumenteista kokonaissummaltaan 3,2 miljoonaa euroa ja Tekesin myöntämistä tuotekehitysavustuksista kokonaissummaltaan 1,7 miljoonaa euroa.

Suurimmat rahoittajat (opo)  

 

Suurimmat osakkeenomistajat

(Tämän osakeannin yhteydessä osa yhtiön pääomistajista merkitsee osakkeita n. 0,6 M€ edestä samoilla ehdoilla, mitä yleisölle tarjotaan)

 

LIIKETOIMINNAN HAASTEET

Lääkinnällisten laitteiden markkina on erittäin vahvasti säädelty markkina, mikä vaikeuttaa ja osaltaan hidastaa uusien innovaatioiden tuomista markkinoille. Toisaalta tuotteiden loppukäyttäjät ovat erittäin konservatiivisia ja harkitsevia vaihtamaan opittuja ja totuttuja kirurgisia tekniikoita ja tuotteita uusiin innovaatioihin. Nämä lähtökohdat luovat alalle tyypillisiä haasteita saavuttaa uusille innovaatioille ja tuotteille markkinahyväksyntää nopeasti.

 

EXIT-SKENAARIOT

Life science -alalla yleisesti, kuten lääketeollisuudessa ja lääkinnällisten laitteiden teollisuudessa, suuret globaalit yhtiöt ovat käytännössä lopettaneet kokonaan oman tuotekehityksen. Isot globaalit yhtiöt seuraavat alalla innovatiivisten pienten yhtiöiden tuotekehitystä ja kaupallistamisprosessia ja täydentävät omaa tuoteportfoliotaan identifioituaan ainutlaatuisia tuotteita markkinoilla, jotka ovat saavuttaneet käyttäjäkunnan hyväksynnän.

Mahdollisia Exit-skenaarioita Bioretecille ovat yhtiön näkemyksen mukaan:

 1. Yhtiön myynti yhdelle alan suurista toimijoista (esim. DePuy-Synthes, Arthrex, Zimmer-Biomet, Smith&Nephew, Stryker).
 2. Yhtiön myynti voimakkaasti kasvavalle aasialaiselle monialayhtiölle, jotka etsivät tällä hetkellä voimakkaasti länsimaisia innovaatioita omaan tuoteportfolioonsa.
 3. Listautuminen pörssiin Suomen ulkopuolisille markkinoille (alla pari esimerkkiä viimeaikaisista pörssilistautumisista lääkinnällisten laitteiden alalla):
 • Bonesupport AB (2017 – Tukholma), markkina-arvo listautumisen yhteydessä 120 M€. (listautumista edeltäneen tilikauden liikevaihto n. 10 M€ ja tappio n. 10 M€)
 • BBS – Bioactive Bone Substitutes Oy (2018 – Helsinki ja Tukholma), markkina-arvo listautumisen yhteydessä noin 24 M€. (listautumista edeltäneen tilikauden liikevaihto tuotteista 0 € ja tappio n. 4,4 M€).

 

MIKSI MIELENKIINTOINEN SIJOITUSKOHDE JUURI NYT?

 • Yhtiö on uudistanut strategiaansa merkittävästi ja muutos myyntiorientoituneeksi organisaatioksi on aloitettu vuoden 2017 alussa.
 • Ainutlaatuisen kilpailuedun omaavat tuotteet, joiden ominaisuudet ovat selkeästi kilpailijoitaan paremmat.
 • Bioretec lanseeraa markkinoille täysin ainutlaatuisen ja maailmassa ensimmäisen biohajoavan luuydinnaulan vuonna 2018.
 • Yhtiön arvo on kasvuvaiheessa vielä maltillinen, mutta kasvanut tasaisesti vuosien 2015-2017 osakeanneissa.
 • Yhtiön liikevaihto on kasvanut keskiarvoltaan noin 17 % (CAGR) ja Yhtiö ennustaa saavuttavansa kassavirtapositiivisuuden kuukausitasolla vuoden 2019 aikana, mikä tulisi merkittävästi nostamaan Yhtiön arvoa.
 • Yhtiöllä on koossa ydintiimi, joka on osoittanut kykenevänsä luomaan ja kehittämään kansainvälistä liiketoimintaa, kaupallistamaan uusia innovaatioita ja kasvattamaan merkittävästi kasvuyritysten arvoa.

 

OSAKEANTI (6.8. – 4.9.2018)

 • Yleisöllä on mahdollisuus merkitä yhtiön uusia äänivaltaisia osakkeita.
 • Yhtiön kaikki osakkeet kuuluvat samaan osakesarjaan ja niillä on keskenään samat osakeyhtiölakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen perustuvat oikeudet.
 • Uusia osakkeita tarjotaan enintään 20.000.000 kpl merkintähintaan 0,10 € / osake.
 • Osakeannin enimmäismäärä on 2.000.000 €.
 • Yhtiön osakkeiden määrä ennen osakeantia on 76.039.350kpl, joten yhtiön valuaatio ennen osakeantia n. 7,6 miljoonaa euroa.
 • Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.

 

RISKIT(huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.