Toimialan ongelmat, trendit ja Ductorin tarjoama ratkaisu

Perinteisesti biokaasuteollisuus ei ole pystynyt käyttämään korkeatyppisiä raaka-aineita (kuten esimerkiksi kalajätteet, teurasjätteet ja siipikarjan lanta) hyväkseen, sillä näiden sisältämä typpi muuttuu biokaasuprosessissa ammoniakiksi. Ammoniakki puolestaan katkaisee energiantuotannon prosessin, eli tuhoaa biokaasun muodostumisen. Tästä syystä tyypillisesti runsaasti tarjolla olleet raaka-aineet, kuten kananlanta, eivät ole aiemmin soveltuneet käytettäväksi biokaasun tuotannossa.

Ductorin teknologialla prosessista pystytään poistamaan liika typpi, mikä mahdollistaa kananlannan sekä muiden korkeatyppisten raaka-aineiden (esim. kalajätteet) käytön. Innovaation merkitys on valtava niin biokaasuntuotannon nopeuden ja kustannusten kannalta kuin myös sen ekologisuuden kannalta. Lisäksi prosessissa typpi eristetään omaksi tuotteekseen, jolloin siitä syntyy myytävä ja kierrätettävä sivutuote eli lisätulonlähde biokaasulaitokselle. Nopeutumisen lisäksi teknologian taloudelliset vaikutukset ulottuvat näin ollen itse energiantuotannon kustannusten alentamisesta uusien tuotteiden ja myynnin muodostumiseen.

 

Ductorin teknologian toimivuus todistettu ulkopuolisen konsultin toimesta

Ensimmäinen Ductorin teknologiaa hyödyntävä biokaasulaitos sijaitsee Meksikossa. Laitos rakennetaan yhteistyössä maailman toiseksi suurimman kananmunantuottajan (Proan S.A., liikevaihto yli 1mrd. USD) ja paikallisen insinööritoimiston kanssa. Laitos käynnistettiin toukokuussa 2019 ja Ductor on saanut johtavalta yhdysvaltalaiselta biokaasualan konsultilta (Cavanaugh & Associates) raportin Ductorin typenpoistoteknologian teknisestä toimivuudesta. Päähavainnot prosessin käynnistymisestä ovat seuraavat:

  • Ductor-prosessiin syötettiin 100 % kananlantaa, jonka sisältämästä orgaanisesta typestä Ductorin bakteerikanta konvertoi kuudessa päivässä suunnitellun määrän epäorgaaniseen muotoon ammoniakiksi.
  • Tämän jälkeen epäorgaanisesta ammoniakista tuotettiin suunnitelman mukaisesti ammoniakkivettä.
  • Jäljelle jääneessä, biokaasuprosessiin syötettävässä materiaalissa ammoniakin määrä väheni merkittävästi (kahden eri laboratoriotuloksen perusteella 37-55 % verrattuna alkuperäiseen), mikä Cavanaughin arvion mukaan mahdollistaa prosessin ammoniakkimäärän pysyvän selkeästi biokaasuntuoton riskirajojen alapuolella.
  • Loppuyhteenvetona Cavanaughin arvio on, että testituloksiin perustuen Ductorin fermentointiprosessi ja typenpoistoteknologia toimivat suunnitellun mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että tulemme jatkamaan Meksikon laitoksen prosessin optimointia, ja uskomme tulosten paranevan kun prosessin eri osia saadaan kalibroitua käynnistysvaiheen jälkeen.Proanin kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti tavoitteena on, että ensimmäisen laitoksen 30 päivän stabiilin biokaasutuotannon jälkeen Proan allokoi kanafarmeiltaan 1 miljoonaa tonnia kananlantaa vuosittain Ductorin laitoksiin. Näiden laitostoimitusten kokonaismyyntipotentiaali Ductorille on lähivuosina noin 400 M$ ja toisen, suuremman kokoluokan laitoksen (20-55 M$ liikevaihtoa Ductorille) rakentaminen on tarkoitus käynnistää vielä tämän vuoden aikana. Meksikon laitos toimii myös tärkeänä referenssinä uusille asiakkaille eri puolilla maailmaa.

 

Suuri markkinapotentiaali

Esimerkki kananlannan markkinapotentiaalista. Lähde: Ductor Oy

Ductor Oy – Markkinointiliite 3/34

 

Kilpailu ja patentit 

Yhtiön tiedossa ei ole sen tuotteelle suoria kilpailijoita. Typen poistamiseen biokaasulaitoksissa on olemassa muutamia muita metodeja, mutta ne toimivat varsinaisen biokaasuprosessin jälkeen tapahtuvina veden puhdistajina. Tämä ei hyödytä itse biokaasuprosessia eikä lannoitetuotantoa ja on biokaasulaitokselle pelkästään kustannus.

Yhtiön kehittämälle bakteeripopulaatiolle ja Add-On –laitosintegraatio-osalle on jo voimassa kahdeksan patenttia. Yhtiö kasvattaa patenttisalkkuaan jatkuvasti kansainvälisesti havaitsemiensa tarpeiden mukaan. Uusia hakemuksia on vireillä 5, joita voidaan jatkaa kansainvälisellä hakemuksilla.

Artikkeli liittyen Ductorin patenttisuojaan:

https://www.kolster.fi/blog/ipr-turvaa-kiertotalouden-kehittäjän-työtä

Viimeaikainen kehitys

Potentiaali Ductorin Add-On –teknologialle pelkästään Saksassa on erittäin merkittävä. Yhtiö on mitannut markkinapotentiaaliaan tarkasti, saksalaisten konsulttien kanssa ja näiden ammattiarvioiden mukaan Yhtiön innovaatiolle on pelkästään Saksassa kysyntää noin 2.000 laitoksessa, maan kaikista 8.000 laitoksesta. Näille 2.000 laitokselle Ductor pystyy tuomaan välittömiä etuja heti, sillä niiden on helppo vaihtaa tuotannossa käyttämänsä maissi halvempaan kananlantaan Ductorin Add-On -lisäosan avulla. Add-On -integraatiolla varustetun laitoksen laskennallinen liikevaihtopotentiaali Ductorille on noin 1.500.000 € laitekauppana ja 50.000 € vuodessa biologia- maksuina. Näiden 2.000 laitoksen myyntipotentiaali Ductorille on yhteensä 4,0 miljardia euroa laitekauppana ja 100 M€ vuosittaisina biologiamaksuina.

Liiketoiminnan nykytilanne ja tavoitteet

Ductor on panostanut myyntiaktiviteetteihin Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa, minkä seurauksena myyntipipeline kokonaisten biokaasulaitosten osalta on kasvanut merkittävästi. Tällä hetkellä Yhtiön aiesopimusvaiheessa olevien neuvottelujen kokonaismäärä on 167 M€ ja lisäksi neuvottelussa on kauppoja yli 400 M€:n arvosta. Asiakkaat eri puolilla maailmaan ovat olleet ratkaisusta äärimmäisen kiinnostuneita ja kaiken kaikkiaan biomassojen hyödyntämiselle on maailmanlaajuisesti valtavasti kysyntää.

Vuosien 2019-2020 tavoitellusta liikevaihdosta (yhteensä n. 235 M€) yli 75 % koostuu nykyisistä asiakkuuksista ja Tier 1-projekteista. Vuoden 2019 liikevaihtotavoitteen taustalla on seuraavia pääasiallisia oletuksia:

  • Catawba-projektin käynnistyminen aiemmin kuvatulla rahoitusrakenteella elokuun loppupuolella (liikevaihto n. 10 M€)
  • Kahden muun Yhdysvalloissa pisimmällä olevan projektin ja Proan-projektin vaiheittainen käynnistyminen vuoden toisella puoliskolla (tälle vuodelle jaksotettava liikevaihto n. 19 M€)
  • Loppuosan liikevaihdosta oletetaan koostuvan Puolassa ja Aasiassa loppuvuodesta käynnistyvistä projekteista sekä pienemmässä määrin Add-On -segmentin vaiheittaisesta myynnin käynnistymisestä loppuvuodesta 2019.
  • Vuoden 2020 liikevaihdossa on yllä kuvattujen projektien loppuunsaattamisen lisäksi uutena myyntinä Add-On – segmentin uusmyyntiä sekä neljä nimeämätöntä kokonaista biokaasuprojektia kokonaisarvoltaan 64 M€.

 

Tavoitteita vuosille 2019-2022, miljoonaa euroa. Tavoitteet on esitetty kirjanpitoperusteisesti sisältäen oletuksia liikevaihdon ja kustannusten jaksottamisesta lineaarisesti toimitusprojektin ajalle.

Ductor Oy – Markkinointiliite 4/34

 

Tiimin vahvuudet

Yhtiö on viimeisen kahden vuoden aikana vahvistanut johtoaan ja muuta organisaatiota merkittävästi. Yhtiön johdolla on vahvaa, toisiaan tukevaa osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta kaikilla kohdemarkkinoilla. Myös tavoitellun kasvun tukemisessa olennaiset osaamisalueet (mm. teknologian konseptointi, projektien johto ja liiketoiminnan rahoitus) ovat globaalisti toimivan yhtiön vaatimusten tasolla. Yhtiö on myös vuosien varrella panostanut vahvasti tuotekehitykseen rekrytoimalla huippuluokan tieteilijöitä mm. Helsingin yliopistosta.

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja nykyiset sijoittajat sijoittavat lisää Osakeannin yhteydessä järjestettävässä private placement -annissa

Yhtiön pääomistajista ja avainhenkilöistä Lifeline Ventures Fund I Ky, Holdix Oy, Ari Ketola ja Joonas Kettunen (yhtiönsä Viafor AB:n kautta) ovat sitoutuneet sijoittamaan Osakeannin yhteydessä järjestettävässä Instituutioannissa Yhtiöön yhteensä 360.000 euroa. Kaikki pääomistajat ovat osallistuneet myös aiemmin järjestettyihin sijoituskierroksiin siitä lähtien kun ovat sijoittaneet Yhtiöön ensimmäisen kerran. Näin ollen Antiosakkeiden merkitsijöillä on mahdollisuus sijoittaa Yhtiöön samoilla ehdoilla kuin pääomistajat.

 

Projektien rahoitus

Muiden rahoituslähteiden hyödyntämisen lisäksi Yhtiö toteuttaa Osakeannin. Ductor pyrkii kasvattamaan liiketoimintaa ns. asset light –periaatteella (kuvattu Sijoitusmuistiossa), jolloin projekteihin rahoittamiseen ei ole tarkoitus sitoutua pääomia. Mikäli saamme liiketoimintamallin toimimaan odotusten mukaisesti, tavoitteemme on, ettei uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta Osakeannin ja samaan aikaan järjestettävän Instituutioannin lisäksi ole välttämätöntä tulevaisuudessa kerätä.

 

 

Exit-skenaariot

Yhtiön tavoitteena on vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa energiatalouden yhdeksi markkinajohtajaksi lähivuosien aikana. Mahdollisia EXIT-skenaarioita Ductor Oy:lle ovat Yhtiön näkemyksen mukaan esimerkiksi Yhtiön listautuminen pörssiin tai myynti pääomasijoitusyhtiöille. Myös energia-, lannoite- tai kemian alan suuryrityksien kiinnostuksen Yhtiötä kohtaan uskotaan kasvavan liiketoiminnan kehittyessä.

 

Vastuunrajoitus

Edellä todettu pohjautuu Sijoitusmuistion tietoihin eikä ole Springvest Oy:n antama suositus sijoittaa Yhtiöön. Sijoittaja toteuttaa sijoituksen luottaen Yhtiön laatimaan Sijoitusmuistioon sekä omiin Yhtiötä koskeviin selvityksiinsä. Sijoittaja ymmärtää, että kasvuvaiheessa oleviin yhtiöihin, jollainen Yhtiökin on, sijoittamiseen liittyy erittäin korkeita riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Yhtiö eikä Springvest Oy anna mitään takuuta sijoituksen kannattavuudesta.

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä